Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Hírlevél popup

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a Duna-ági horgászat legfrissebb híreiről!

1.         Általános rendelkezések

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (a továbbiakban: RDHSZ) a versenyek kiírásával és lebonyolításával összefüggő feladatait elsősorban a Versenysport Bizottság (továbbiakban: VB) útján látja el. Az RDHSZ Elnöksége a versenyek kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos egyes szakági döntések meghozatalát egyetértéséhez vagy jóváhagyásához kötheti.

Az RDHSZ a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (a továbbiakban: MOHOSZ), mint országos sportági szakszövetségnek tagjaként a „szövetségi bajnokság” elnevezést csak az RDHSZ által szervezett vagy általa támogatott versenyek viselhetik.

Az RDHSZ által szervezett versenyek lehetnek:

a)         szövetségi egyéni bajnokságok (egyéni felnőtt, női, utánpótlás [U25, U20, U15], veterán, masters, feeder, method, pergető, pontyfogó, casting) és különböző szövetségi csapatbajnokságok.

b)        egyesületek számára kiírt bajnokságok (egyesületi elnevezéssel).

c)         egyéb versenyek (kupa elnevezéssel).

Az RDHSZ támogathat más jogi személy által szervezett versenyeket is, valamint versenyeket más jogi személlyel közösen is kiírhat vagy lebonyolíthat. A támogatás feltétele, hogy a támogatás tényét a verseny elnevezésében és a versenykiírásban, verseny beszámolóban fel kell tüntetni. Az RDHSZ a támogatásához további feltételeket is meghatározhat.

2.         Személyi feltételek

2.1.      Szervezők

A verseny szervezője minden esetben a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség. A verseny lebonyolítása a VB feladata. A versenyek lebonyolításának feltétele, hogy a verseny ideje alatt a szakági vezető (távolmaradása esetén a VB vezetője által kijelölt személy) jelen legyen a helyszínen.

2.2.      Magánszemélyek (hivatalos versenyszervezők)

Az RDHSZ nyilvántartott halgazdálkodási vízterületein külön megállapodás szerint a MOHOSZ hivatalos versenyszervezői is rendezhetnek versenyt.

2.3.      Egyéb rendezők

Az RDHSZ tagegyesületei versenyszervezése szervezés - amennyiben az esemény RDHSZ nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet érin - csak a halgazdálkodásra jogosult előzetes és írásos hozzájárulásával végezhető. Ennek kérvényezése történhet levélben, vagy elektronikus úton ().

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • a verseny neve,
 • szervezők neve és elérhetőségük,
 • a verseny pontos helyszíne és időpontja,
 • a várható versenyzői létszám,
 • a pontos versenykiírás (mellékelve).

A verseny engedélyezéséről vagy elutasításáról a választ 15 munkanapon belül az RDHSZ szövetségi iroda megküldi.

A fentieken túl a szervezőnek a versenyeket az alábbi linken a MOHOSZ és a NÉBIH felé be kell jelenteni.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IXB_jCXODk2enJ5B3EfIFhH1tHTSEuBPu4ZYrLm1q5FUOVU0UTIzSDlBUDNSNUJJRk9EVjAxM0VCTi4u

3. Szervezés és lebonyolítás

3.1.      Versenyszabályzatok

A versenyeken a MOHOSZ által az egyes horgászsport szakágaira kiadott hivatalos versenyszabályzatainak (továbbiakban: Országos Versenyszabályzat[ok]) a rendelkezéseit kell alkalmazni.

A hivatalos versenyszabályzattól eltérő szabályok alkalmazását a versenykiírásban szerepeltetni kell, különös figyelemmel a verseny időtartamára, a kategória indítás feltételeire, az egyes versenyek résztvevőinek körére, a csapattagok létszámára, a használható horgászkészségekre, a mérlegelésbe beleszámító halfajokra, etetőanyag és csali használatra, egyéb vonatkozásban alkalmazható módszerekre és a díjazásra.

3.2.      Versenykiírás, versenynaptár

Az RDHSZ által szervezett versenyeket a tárgyévi versenynaptár tartalmazza. Az RDHSZ tárgyévi versenykiírását tárgyév február hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az országos versenykiírás megjelenését követő 30 napon belül az RDHSZ honlapján (www.rdhsz.hu) közzé kell tenni.

A kiírást emellett más médiumban is közzétehető. Amennyiben a kiírások között eltérés tapasztalható, az RDHSZ honlapján szereplő kiírás tekintendő hivatalosnak és érvényesnek. A közzétett versenykiíráson módosítani csak kivételesen indokolt esetben, a versenyszervező működési körén kívül eső okból (pl. áradás, vészhelyzet stb.) lehetséges. A módosítást lehetőleg minden olyan médiumban közzé kell tenni, melyben az eredeti kiírás megjelent.

3.3.      Létszám

Amennyiben egy adott versenyre nevezettek száma a 10 főt vagy a 4 csapatot nem éri el, az RDHSZ a verseny megtartásától eltekinthet. Női, masters és utánpótlási korcsoportok versenyét a nevezettek számától függetlenül minden esetben meg kell tartani.

A verseny törlését legkésőbb a nevezési határidő lejártát követő munkanapon közzé kell tenni.

A csapatbajnokság(ok)on egy tagegyesület több csapatot is indíthat, azonban amennyiben a nevezett csapatok létszáma a versenyre kijelölt versenypálya kapacitását meghaladja, a RDHSZ felhívására a tagegyesület részéről indított további csapatok nevezését vissza kell vonni. A nevezés vagy nevezések visszavonása a beérkezett nevezések időrendiségén alapul.

A létszám meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:

 • Csapatverseny: nevezett versenyzők (tartalék nélkül) + 1 fő csapatvezető;
 • Szervezők: a verseny volumenétől függő létszám (VB tagok, hivatásos halőrök, társadalmi halőrök).

3.4.      Regisztráció

Az RDHSZ versenyeire nevezni kizárólag online lehet, a versenykiírásban megadott link segítségével. Nevezni legkésőbb a versenyt megelőző 5. munkanapig lehet.

3.5.      Nevezés

A versenyeken azok a versenyzők vehetnek részt, akik a jogszabályban előírt módon állami horgászjeggyel rendelkeznek és az RDHSZ valamely tagegyesületének a tagja és egységes állami horgászokmányát is az RDHSZ valamely tagegyesületénél váltotta ki. Horgászat további feltétele, hogy az adott versenypályára érvényes területi jeggyel kell rendelkezni, amennyiben a versenykiíró eltérő szabályt nem állapított meg.

A versenyek nyílt nevezéses versenyek, azokon minden a versenykiírásnak és jelen szabályzat feltételeinek megfelelt személy vagy csapat indulhat. A nevezéseket a nevezések időbeni sorrendjében kell elfogadni és a limithez kötött versenyek esetében ez alapján kell zárni a nevezést is, akár a nevezési határidő lejárta előtt.

A szövetségi csapatbajnokság(ok)on történő részvétel további feltétele, hogy az egy csapatot alkotó versenyzők ugyanazon RDHSZ tagegyesület tagjai legyenek. A fentiek alkalmazásában a tagság egy csapattagnál lehet második tagság is, ha az elsődleges tagsága is RDHSZ tagegyesületnél van. Ettől eltérni a csak akkor lehet, ha ez versenykiírásban szerepeltetve van.

3.6.      Felelősségi szabályok

A nevezéssel egyidejűleg a versenyző elfogad egy nyilatkozatot, miszerint a versenyző saját felelősségére vesz részt a versenyen. A szervezők személyi és anyagi felelősséget nem vállalnak a rendezvény (edzés, felkészülés, verseny, eredményhirdetés stb.) ideje alatt.

3.7.      Nevezési díj

Az RDHSZ bajnokságain nincs nevezési díj. Az egyéb versenyek (ún. kupák) nevezési díját úgy kell meghatározni, hogy az ebből folyó bevétel az RDHSZ számára nyereséget nem képezhet (nonprofit), azok összege legfeljebb a verseny megrendezéséhez szükséges költségeket (így különösen: díjazás, étkeztetés, pálya előkészítés stb.) fedezheti. Ha a nevezési díj a versenyre szóló területi jegy árát is tartalmazza, úgy ezt az adott verseny kiírásában közölni kell.

A nevezési díj fizetése – amennyiben a versenykiírás eltérő rendelkezést nem tartalmaz – teljesíthető pénzintézeti átutalással az RDHSZ MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10103867-63569500-01003004  számú számlájára, vagy az RDHSZ központi irodájában (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) ügyfélfogadási (házi pénztár nyitvatartási) időben készpénz befizetéssel.. Nevezési díjat legkésőbb a verseny napját megelőző 7 munkanappal be kell fizetni. A nevezési díj befizetett összegéről az RDHSZ számlát állít ki, melyet átad/megküld a Befizetőnek. A nevezési díj nem fizetése vagy késedelmes fizetése esetén az adott versenyen nem lehet indulni.

3.8.      Helyszínre vonatkozó rendelkezések

Az RDHSZ versenyeket mindig a RSD és mellékvizein kell megrendezni, ettől eltérni csak a VB vezetőjének engedélyével lehetséges. A versenyeket mindig biztonságos helyszíneken kell megrendezni. Az RDHSZ versenypálya előkészítését egy fő VB tagnak ellenőrizni szükséges a versenyt megelőzően.

4. Pénzügyi szervezés

4.1.      A szakági versenyek pénzügyi tervezésénél a következő kereteket kell figyelembe venni:

 • Reggeli: 1000 Ft/fő
 • Ebéd: 3000 Ft/fő

A verseny pénzügyi tervét – beleértve a rendezéshez szükséges, külső partnert, vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokat – minden esetben a főkönyvelővel és az ügyvezető igazgatóval el kell fogadtatni.

4.2. A versenyekkel kapcsolatosan alapesetben csak és kizárólag az RDHSZ által előzetesen és írásban megrendelt eszköz-, anyag- illetve szolgáltatás vásárlások, valamint engedélyezett egyéb költségtételek számolhatók el. Az RDHSZ megrendelésen a pénzügyi ellenjegyzést és a kötelezettségvállalói aláírást már tartalmazó megrendelőt (formanyomtatvány), szerződést, vagy ezekkel egyenértékű okmányt kell érteni.

4.3. A nem tervezhető és vis maior (rendkívüli) költségek elszámolásáról az RDHSZ előzetes, írásos, indokolást is tartalmazó előterjesztésére az VB esetenként, külön rendelkezik azzal, hogy azok indokoltsága tételesen vizsgálandó.

5.         Támogatások

Az RDHSZ a MOHOSZ által kiírt országos bajnokságokon történő részvételt támogatni kívánja, ezért a szövetségi versenyzőknek pályázatot ír ki, amit minden tárgyév február utolsó napjáig a VB kiértékel.

Az országos bajnokságon történő részvételi díj támogatás más személyre (vagy csapatra) nem ruházható át, más versenyre nem vehető igénybe. A támogatást az adott pályázat évében lehet igénybe venni.

Az országos bajnokságon induló egyéni versenyző, illetve csapat az RDHSZ által nyújtott támogatás miatt versenyruházatán jól láthatóan köteles feltüntetni a RDHSZ logóját és nevét, ennek elmaradása esetén támogatásra nem jogosult.

6.         RDHSZ válogatott keret

Finomszerelékes kategóriában az RDHSZ válogatott keretét a VB vezetője hirdeti ki az alábbi szempontok alapján:

 • az egyéni bajnokságon meghirdetett kategóriák első két helyezést elérő versenyzője;
 • a felnőtt kategória első három helyezettje.

A RDHSZ a TCSOB-on induló csapatát többek között a fenti keretből, valamint a – más versenyeken nyújtott versenyzői teljesítményt is figyelembe véve a csapatvezető jelöli ki – TCSOB kiírás alapján (4 felnőtt, 1-1 fő U15, U20, Masters és nő, valamint 1 fő tartalék).

7.         A verseny lebonyolításának szabályai

Az Országos Versenyszabályzat alapján.

8.         Halvédelmi és haltárolási szabályok

Minden esetben a halvédelem elsődleges feladat. Az elpusztult hal a mérlegelésbe nem számít bele. A versenyen fogott tájidegen inváziós idegenhonos halak összegyűjtése és elszállítása az RDHSZ feladata.

9.         Eredményekkel kapcsolatos rendelkezések

Az RDHSZ bajnokságain a dobogós helyezettek egyedi RDHSZ érmet, valamint kupát kapnak elismerésként. Tárgynyeremény adományozásra azon versenyeken van lehetőség, amelyek nevezési díjjal lettek meghirdetve (kupák).

10.       Versenyfelügyelet, versenybírók

A versenyeken legalább kéttagú versenybíróságot (zsűri) kell alkalmazni, amelynek legalább egy tagját lehetőség szerint a bizottságnak kell delegálni. A verseny során a zsűri döntéseit szóban hozza meg, jegyzőkönyvet készít, és szóban közli a helyszínen a résztvevőkkel. A szankcionálás és az óvás szabályaira, a zsűri döntéseire az adott szakági MOHOSZ hivatalos etikai szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a döntések ellen a szankcionálás szakaszban foglaltakon kívüli esetben jogorvoslatnak nincs helye.

11.       Óvás

Óvást a verseny lezárását követően legkésőbb egy órával lehet benyújtani a versenybíróságnál (zsűri). Ez történhet szóban, de minden esetben jegyzőkönyv készül róla. Az eltiltásra vonatkozó javaslatot az adott verseny zsűrije indítványozhatja a verseny záró napját követő 3 munkanapon belül írásban a VB vezetőjénél. A VB vezető a beérkezett indítvány, továbbá a versenyző által benyújtott mulasztást igazoló dokumentumok alapján – az indítvány beérkezését követő 5 munkanapon belül – dönt az eljárás megindításáról vagy megszüntetéséről. A VB vezető döntéséről az érintettet írásban (vagy elektronikusan) értesíti. Az eljárás megindítása esetén a VB vezetője által kijelölt két VB tag a döntés előtt a tanúkat és a döntéssel érintett személyt meghallgathatja. Az eset kivizsgálása, az érintettek meghallgatása, valamint a döntés a VB feladata.

12.       Szankciós rendelkezések

A VB az írásba foglalt és indoklással ellátott döntésével az RDHSZ versenyein történő indulástól egytől három évig terjedő időre eltilthatja azt a versenyzőt, aki:

 1. a regisztrációt követően a versenyzést nem kezdi meg, vagy azt a verseny befejezése előtt abbahagyja, kivéve a versenyző önhibáján kívüli eseteket (pl. betegség, sérülés);
 2. három éven belül második alkalommal versenyből kizárás szankcióban részesül;
 3. a verseny során kihívóan közösségellenes, a jelenlévőkben megbotránkozást keltő magatartás tanúsít;
 4. bár a versenyre benevezett, de a versenyen nem indult el és ezt a versenyszervezőnek – írásban (e-mail, vagy sms) a verseny kezdete előtt legalább 24 órával nem jelezte vagy előzetesen nem jelezte távolmaradását és ennek okát a verseny befejezését követő 5 munkanapon belül nem kellően igazolta.

Finomszerelékes kategóriánál, aki eredménye alapján jogosult lenne az RDHSZ csapatában szerepelni, de TCSOB-én való szereplést (megfelelő indok nélkül) nem vállalja, úgy az a személy nem jogosult OB induláshoz kapcsolódó támogatásra.

13.       Jogorvoslat

A döntést – VB vezető és előzőkben kijelölt két VB tag hozza meg – az arra okot adó verseny befejezését követő 30 napon belül kell. Az eltiltást tartalmazó döntés ellen az RDHSZ Elnökségéhez lehet írásban jogorvoslatért fordulni a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A jogorvoslati kérelem a döntés végrehajtására halasztó hatályú. A jogorvoslati kérelemről az RDHSZ Elnöksége a soron következő ülésén dönt. Az ülésre a VB vezetőjét, vagy az őt helyettesítő személyt – mint az ügy előadóját – meg kell hívni. A VB eltiltásra vonatkozó döntését az RDHSZ Elnökség helybenhagyja (a jogorvoslati kérelmet elutasítja), megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. A döntésről a RDHSZ ügyvezető igazgatója az érintettet és a VB-t írásban értesíti. Az RDHSZ Elnökségének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye. Az eltiltás hatálya az erről szóló döntés véglegessé válásának napján kezdődik (jogorvoslati határidő leteltét vagy az RDHSZ Elnökségének döntését követő nap).

14.       Egyéb rendelkezések

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Országos Versenyszabályzat az irányadó.

15.       Hatályba léptetés

Jelen módosított szabályzat 2024.....-én lép hatályba.

Weblapkészítés és -üzemeltetés: Profit-X Kft.